Moterims

2021 Vasario 15 - 28 d.
Akcija vyksta: DROGAS

LAIMĖK

Žaidimas „PIRK „Always" , „Naturella", „Discreet", „Tampax", „Head & Shoulders", „Oral–B", „Old Spice", „Blend-a-med", „Gillette", „Gillette Venus",  „Secret", „Ariel", „Lenor", „Fairy", „Blend-a-med", „Aussie", „Pantene", „Ambi Pur", „Safeguard" produktus  ir LAIMĖK"

Akcijos registracija baigėsi

LAIMĖK
Taisyklės

Žaidimo „PIRK „Always”, „Naturella”, „Discreet”, „Tampax”, „Head & Shoulders”, „Oral–B”, „Old Spice”, „Blend-a-med”, „Gillette”, „Gillette Venus”,  „Secret”, „Ariel”, „Lenor”, „Fairy”, „Blend-a-med”, „Aussie”, „Pantene”, „Ambi Pur”, „Safeguardproduktus  ir LAIMĖK” rengimo sąlygos:   

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Žaidimo „Pirk „Always”, „Naturella”, „Discreet”, „Tampax”, „Head & Shoulders”, „Oral–B”, „Old Spice”, „Blend-a-med”, „Gillette”, „Gillette Venus”,  „Secret”, „Ariel”, „Lenor”, „Fairy”, „Blend-a-med”, „Aussie”, „Pantene”, „Ambi Pur”, „Safeguard” produktus ir laimėk!” (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. vasario 15 d. iki vasario 28 d. (imtinai).

1.4. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always”, „Naturella”, „Discreet”, „Tampax”, „Head & Shoulders”, „Oral–B”, „Old Spice”, „Blend-a-med”, „Gillette”, „Gillette Venus”,  „Secret”, „Ariel”, „Lenor”, „Fairy”, „Blend-a-med”, „Aussie”, „Pantene”, „Ambi Pur”, „Safeguard” produktus, nurodytus produktų sąrašę (PRIEDAS.1.) ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt.

1.5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

1.6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

1.8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 2. Žaidimo prizai 

2.1. Prizai:

   2.1.1. Produktų rinkinys. Prizų fonde yra 10 vnt. prizų. 

   2.1.2. Drogas dovanų kortelė. Prizų fonde yra 10 vnt. prizų.

2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.4. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas  UAB „Sanitex“.

3. Žaidimo eiga

3.1. Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus nurodytus punkte 2.1.

3.2. Registracijai tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3. Registruotis Žaidimui galima nuo 2021 m. vasario 15 d. iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai).

3.4. Užregistruotas produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.5. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6. Prizų laimėtojai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.geraspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4. Žaidimo sąlygos

4.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2. Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

4.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5. Prizų įteikimas

5.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 15 dienos.

5.3. Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].

5.4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Užsakovas.

5.5. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.6. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.7. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

6. Duomenų apsauga 

6.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

6.2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
       6.2.1. Vardas ir pavardė;
       6.2.2. Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
       6.2.3. El. pašto adresas;
       6.2.4.Telefono numeris;

6.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 

6.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
       6.5.1. informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
       6.5.2. Žaidimo vykdymui;
       6.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
       6.5.4. problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
       6.5.5. prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 
       6.5.6. mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
       6.5.7. kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
       6.6.1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
       6.6.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
       6.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
       6.6.4. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka. 

6.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas [email protected]


1 PRIEDAS

4015400612469Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12
4015400564324Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt
4015400095163Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.
4015400489764Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt
4015400006756Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.
4015400032328Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.
4015400746812Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.
4015400563747Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.
4015400006770Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.
4015400563846Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v
4015400213932Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20
4015400565574Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v
8001090445070Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12
4015400095132Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.
4015400214038Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn
8001090444912Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v
8001841230658Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,58v
4015400552154Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v
4015400343073Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v
8001090444950Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt
8001090594037Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20
4015400567585Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott,58v
8001090718464Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt
8001090361998Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v
4015400562870Hig.įkl.ALWAYS Normal Multiform, 74v.
8001090444875Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v
4015400259275Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.
4015400259459Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.
8001090445032Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v
8001841230597Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v
8001841009582Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal
8001090570413Gaiv.AMBI PUR Lenor, 300ml
5410076217069Gaiv.AMBI PUR Ocean Mist 300ml
4015600570361El.g.AMBI PUR Orchid 20ml RF
8001841461694Gaiv. AMBI PUR Cotton, 7,5 ml
5410076217090Gaiv.AMBI PUR Blossom & Breeze 300ml
4015600570194El.g.AMBI PUR Ocean 20ml SK
4015600570422El.g.AMBI PUR Ocean 20ml RF
8001841234892Gaiv. AMBI PUR Lenor, 7,5 ml
8001841096926Gaiv.AMBI PUR Gold Orchid,300
8001090713230Gaiv.AMBI PUR Prem.Thai,300ml
5410076877027Gaiv.AMBI PUR Mn.Vanilla30
8001841000640Gaiv.AMBI PUR Prem.Orient. 300
8001841234854Gaiv. AMBI PUR Japan, 7,5 ml
8001090713278Gaiv.AMBI PUR Prem.Caribb.300
8001841598635  Sk.kaps.ARIEL Color, 26vnt
8001090348869Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt
8001841598598Sk.kaps.ARIEL MS, 26vnt
4084500702899Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.
8001090348906Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt
8001841598475Sk.kaps.ARIEL OXI, 24vnt
8001090791474Sk.skyst.ARIEL Color, 20 sk.
8001841598086Sk.kaps.ARIEL TOL, 26vnt
8001090790606Sk.skyst.ARIEL MS, 20 sk.
8001841661155Sk.kaps.ARIEL Active, 24vnt
8001841598185Sk.kaps.ARIEL MS, 40vnt
8001841254654Sk.kaps.ARIEL Color&Style,13v.
8001841598222Sk.kaps.ARIEL Color, 40vnt
8001841426402Aliejus AUSSIE NOURISH. 100ml
5410076390830Šamp. Aussie Hydrate ,300ml
5410076390717Šamp. AUSSIE Volume, 300ml
8001090518606Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml
8001841426600Kond.  Aussie Hydrate,200ml
4084500654860Šamp. AUSSIE RepairMirac,300
8001841426723Kond.  AUSSIE REPAIR,200ml
4084500103931Šamp. saus.AUSSIE Volum.180ml
8001841426648Kond.  AUSSIE VOLUME,200ml
8001841428086Šamp. AUSSIE NOURISH, 300ml
8001841041698Aliejus AUSSIE 3 M.Smooth,100
8001841039190Kond. Mist Aussie Protect,95ml
8001841426563Kond.AUSSIE NOURISH,200 ml
4084500618008Kaukė Aussie Hydrate, 250 ml
8001841041285Serumas AUSSIE Work That,75ml
8001841425924Kaukė AUSSIE 3MM NOURISH 250
8001841041254Serumas AUSSIE Shine On, 75ml
4015600623074Dant.p.BAM,CProtect7ExtraFresh,100ml
4015600620035Dant.p.BAM 3DW Cool Wat.,100ml
4015600620004Dant.p.BAM 3DW Mint Kiss,100ml
4015600620158Dant.p.BAM 3DW Arc.Fr., 100ml
4084500744301Dant.b.BAM 3DWLUXE Whiten,75ml
4015400573326Dant.p.BAM 3DWLUXE Glamour75ml
4015600620097Dant.p.BAM 3DW White, 100ml
8001090629333D.p.BAM 3DW Whitening Sens 75ml
4015400573289Dant.p.BAM 3DWLUXE Pearl,75ml
4084500080751D.p.BAM Pro-Ex.+White, 100 ml
7702018489978Vienk.skust.Gillette.BLUE 3, 6vnt+2vnt
7702018536320Vnk.s.Gillette.BLUE 3 Red 6+2v
7702018457342Vienk.sk.Gillette.BLUE 3 Cool, 6+2v
7702018531783vienk.skust.GILL. BLUE 3, 6+2
7702018489619Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Restag,3v.
8001090161918Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt
8001090162274Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt
8001090170354Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn
8001090161956Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt
4015400515685Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn
4015400107835Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn
8001090162199Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100
8001090161994Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v
8001090162236Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v
8001090170316Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt
8001090118530FAIRY HDW Sensitive, 900ml
8001841314471FAIRY HDW FOAM, 350ml
4015400956358FAIRY HDW Tree&Mint, 450ml
4015400957973FAIRY HDW Lemon, 900ml
4015400956082FAIRY HDW Lemon, 450ml
8001090150677Ind.kaps.FAIRY Platin.Lemon70v
4015400956303FAIRY HDW Sensitive, 450ml
7702018866984Skust.galv. FUSION, 4vnt.
7702018085514Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt
7702018548910R.Flexball 2up + sk.gelis + ko
7702018396825Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.
7702018390816Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up
7702018412426Skust.galv. FUSION Proshield,4
7702018867219Skust.galv. FUSION Power,4vnt.
7702018390786Skust.Gillette.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up
7702018866946Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.
7702018412631Skust. FUSION Proshield,1Up
7702018464715Sk.gel.Gillette FUS.Senst.200
7702018357956Sk.gel.Gillette FUS.PROGL.Active 170ml
7702018357871Sk.gel.Gillette FUS. PROGL.Ocean 170ml
7702018255610Bal.po sk.Gillette.FUS.Progl. 3in1,50ml
7702018465156Sk.gel.Gillette FUS.Mois.200ml
7702018255467Bal.po sk.Gillette.FUS.Progl.2in1,100ml
7702018360451Sk.put.FUS. PROGL.Active 250ml
7702018464876Sk.gel.Gillette Ultra Sen.75ml
7702018509355R.Gillette sk.gelis+bal.po s
7702018549078R.Skinguard 1up + sk.gelis+dan
7702018069361Vienk.skust.GILLETTE BLUE II,mot.5+2 v.
7702018486465Sk.galv. Gillette Skinguard,4v
3014260214692Sk.gel.GILL.Series Sens.,200ml
3014260258313Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml
7702018094455Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml
7702018486342Skust. GILLETTE, Skinguard,2up
7702018457786Sk.gel.GILLETTE Cool, 200ml
7702018970261Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml
7702018405145Sk.gel.GILL.Series Prot,200ml
3014260214678Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml
7702018493869Sk.put.GILLETTE Skinguard, 250
7702018493845Sk.gel. Gillette Skinguard, 200ml
3014260258276Sk.put.GILL.Series Cond.,250ml
3014260287030Vienk.skust. GILLETTE2, 5vnt.
7702018849031Vienk.skust.GILLETTE BLUE II, 5vnt.
4015600734138Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360
5011321336049Šamp.H&S Classic Cl.,400ml
4084500970403Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml
8001841406688Šamp.H&S Deep Hydration,400ml
5011321336124Šamp.H&S Sensitive,400ml
8001090690234Šamp.H&S Old Spice, 270 ml
5011321336032Šamp.H&S Citrus,400ml
5410076659456Šamp.H&S Apple Fresh,400ml
4084500015012Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml
4084500257573Šamp.H&S Thick&strong 2in1,360
8001090496546Šamp.H&S Tea Tree, 400ml
4084500819689Šamp.H&S Nourish ,400ml
8001841208930Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270
8001841208978Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml
8001090098269Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml
8001841136202Kond.H&S Classic, 220ml
8001841208893Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml
8001841208855Kond.H&S Supreme MOIST,220ml
8001841717838H&S dušo gelis REFRESHING, 270m
8001841717920H&S dušo gelisSPORT, 270ml
8001841717739H&S dušo gelis DEEP CLEANSING,
8001841718040H&S dušo gelis ENERGIZING, 270m
8001841717982H&S dušo gelis SENSITIVE, 270ml
8001090206855Mink.LENOR Spring, 930ml
8001841182193Lenor Spring Awakening, 210g
8001841376080Mink.LENOR Emerald & Ivory,750
8001090867070Lenor Unstoppables Fresh,210g
8001841375762Mink.LENOR Gold Orchid, 750ml
8001841372082Mink.LENOR Gold Orchid,2000ml
8001841372129Mink.LENOR Amethyst&Floral, 2000ml
3014260239633Skust.galv. MACH3, 4vnt.
7702018416370Skust.galv.Gillette MACH3 Turbo, 4vnt.
7702018462001Skust.galv. MACH3 Start, 4vnt.
7702018464005Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal
7702018020676Skustuvas MACH3, 2 galv.
7702018290994Sk.gel.Gilllette Mach3 Irr.Defense,200ml
7702018514229Skust. Gillette MACH3 Turbo 3D,2 galv.
7702018540563sk.g.Mach3 Turbo 3vnt+sk UCL
4015400197546Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt
8001090585592Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v
8001090604040Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt
4015400516132Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt
4015400317876Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.
8001090585394Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.
8001090586032Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.
4015400125037Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.
8001090603883Hig.įkl.NATURELLA Green Tea 52
8001841658384Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v
4015400437932Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt
4015400240310Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.
8001841657868Hig.pak.NATURELLA COTTON, 10 v
8001841658117Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn
8001841280561Hig.įkl.NATURELLA TO GO,20vnt.
8001841905457R.OS Captain pieš.d+los+d.g
4084500019195Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50
8001841911021R.OS WW medinė dėžė
8001090533869D.gelis OLD SPICE Bearglove,400
4084500490581Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml
4084500978911D.gelis OLD SPICE Whitew.400ml
8001090965615D.gelis OLD SPICE Captain,400ml
4015600862640Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50
8001090970459Dez.OLD SPICE Captain.piešt,50
4084500978973D.gelisOLD SPICE WThorn 400ml
8001090965561D.gelis OLD SPICE Roamer,400ml
8001090660336Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50
8001090970541Dez.OLD SPICE Roamer.piešt,50
5000174440256Losj.OLD SPICE WWater, 100ml
8001090533890D.gelis OLD SPICE Citron,400ml
8001841326207D.gelis OLD SPICE Rock 400ml
4084500940444Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50
5013965914171Dez.OLD SPICE Danger pieš,50ml
4084500940383Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50
4084500490543Dez.OLD SPICE Orig.piešt, 50ml
4015600314590Losj.OLD SPICE Wolfthorn 100ml
8001841326153D.gelis OLD SPICE DeepSea 400ml
5011321772335Losj.OLD SPICE Original,100ml
4771459060551Dez.OLD SPICE Wolfthorn 150ml
8001090595157Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150
8001090660268Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50
8001841283906Dez.OLD SPICE DeepSea.piešt50
8001090660374Dez.OLD SPICE AP Water.pieš,50
4771459060636Dez.OLD SPICE WhiteWater,150ml
4771459060643Dez.OLD SPICE Citron, 150ml
4084500497894Tua.v.Old Spice Original 100ml
4771459060650Dez.OLD SPICE Timber, 150ml
8001090595317Dez.OLD SPICE WWater AP 150ml
8001090962867Dez.OLD SPICE Captain 150ml
8001841283760Dez.OLD SPICE Rock piešt50
8001841260518Duš.gelis OLD SPICE,Captain,50ml
8001841282114Dez.OLD SPICE Rock 150ml
8001841282473Dez.OLD.SPICE.DeepSea.150ml
8001090962799Dez.OLD SPICE Roamer, 150ml
4210201207917R.El.d.šep.ORAL-B PRO 2900CrEE
4210201305798El.d.šep.ORAL-B Pulsonic White
4210201312314Rink. El.d.šep.ORAL-B PRO 750
4210201201106El.d.šep.ORAL-B Vital D100 B
4210201319955Rink.El.d.šep.ORAL-B FP SW 1+1
4210201322597Rink.El.d.šep.ORAL-B FP Froz
4210201135081El.d.šep.gal.ORAL-B Cross A.2v
4210201245193El.d.šep.ORAL-B Vital Kid Froz
4103330017369Dantų s. OB Super Floss, 50vnt
4210201244899El.d.šep.ORAL-B Vital Kid Star
4210201850441El.d.šep.gal.ORAL-B,3DWhite,2v
4210201305590El.d.šep.ORAL-B Kids Frozen
3014260022051D.šep.ORAL-B PExpAin1 40Med
3014260022709D.š.ORAL-B 3D Fresh 40 Med.1+1
3014260097028D.šep.OB Compl.UltraThin Doubl
8001090540751Burn.skal.sk.OB 3DW Luxe,500ml
3014260104306D.šep.ORAL-B Charcoal Ultr.Thi
4210201176534El.d.šep.gal.ORAL-B Sensitiv.2
8001090720399Burn.skal.sk.OB G&E, 500ml
8001090786654Dant.p.ORAL B PRO Whitening,75
3014260022891D.šep.ORAL-B Clean 40,med,1+1
4210201161196El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, STAR
5010622010795D.š.vaik.OB KIDS (3+m)
8001090786494Dant.p.ORAL B PRO Ex. Fresh,75
8001090794413Dant.p.ORAL B G&E Ex.Fresh,75
8001090803016Dant.p.ORAL B G&E Whitening,75
4210201154792El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, 2v
3014260101985D.šep.OB GUM PURIFY pro-expert
3014260099534D.šep.OB mini head SILVER
8001090994530Saus.PAMPERS PANTS GPP S4, 72v
8001090994851Saus.PAMPERS PANTS GPP S5, 66v
4015400278818Saus.PAMPERS Premium VP S4, 52
8001090994295Saus.PAMPERS PANTS GPP S3, 86v
8001090995179Saus.PAMPERS PANTS GPP S6, 60v
8001841104836Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78
8001841104874Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68
4015400274780Saus.PAMPERS Premium VP S3, 60
8001090950659Saus.PAMPERS ABD VP+ S3, 66vnt
8001841062556Serv.PAMPERS Sensitive 3x52vnt
8001090377487Kaukė PANT. Repair & Protect, 300ml
8001841617817Šamp. PANT.R&P, 1000ml
8001090861641Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml
8001841618968Balz.PANT.R&P, 1000ml
8001090582607Šamp.PANT. R&P 3in1,360ml
8001841740393Balz.PANT.SUPERFOOD, 200ml
8001841740362Balz.PANT.R&P, 200ml
5410076561834Šamp.PANT.R&P, 400ml
8001841740454Balz.PANT.AQUA LIGHT, 200ml
8001841740423Balz.PANT.Micellar Water, 200m
8001090373748Balz.PANT. 3 min. Intensive, 200ml
5410076561223Šamp.PANT.Aqua Light,400ml
8001090373533Balz.PANT. 3 min. Aqua Light, 200ml
8001090392114Šamp.PANT.Mic. Wat. 400 ml
8001841214504Šamp.PANT.BIOLOGY F&V, 250ml
8001841214627Šamp.PANT.BIOLOGY C&R, 250ml
8001841228815Kaukė.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841216638Kond.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841216751Kond.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml
4084500038943Muilas SAFEGUARD Classic, 90 g
4084500038882Muilas SAFEGUARD Chamom., 90 g
3014260223007Sk.gel.SATIN CARE Sens., 200ml
7702018399567Sk.gel.SATIN CARE Vanilla, 200
7702018012466Sk.gel.SATIN CARE Dry ,200ml
7702018264735Sk.gel.SATIN CARE Pure 200ml
7702018968855Sk.gel.SATIN CARE Avocad,200ml
7702018495979Sk.gel.SATIN CARE Swirl, 200ml
5000174655582Dez.SECRET Delicate piešt.40ml
5000174244823Dez.SECRET Natural krem.40ml
8001841589510Dez.SECRET Rose krem.40ml
8001841596440Dez.SECRET Rose purš.150ml
5011321413764Dez.SECRET Delicate purš.150ml
4015400219743Tamp.TAMPAX Compak Super, 16
4015400219538Tamp.TAMPAX Compak Regular 16
4015400669418Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v
8001841300573Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup.16v
4015400533016Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt
4015400532989Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt
8001841300511Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Reg.16v
8001841300399Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt
8001841300603Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup+,16
8001090993465Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16
3014260262709Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt
7702018886364Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.
7702018363568Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v
7702018491544Vienk.skust.VENUS Sensitive,3v
7702018955527Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt
7702018886166Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.
3014260262693Skustuvas VENUS Smooth, 2up
7702018401208Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.
7702018465675Vien.skust.VENUS Simply3 4vnt
7702018487158Vienk.sk.VENUS 3 Sensitive,6v
7702018451753Skustuvas VENUS Breez SPA,2gal
7702018487202Skust. VENUS Extra Smooth, 1up
7702018426201Vienk.skust.VENUS 3 6vnt
7702018352883Skust.g.VENUS Sensitive 4vnt
7702018486939Skust.VENUS Smooth Sens,2up
7702018482740Vienk.skust.Simp.VENUS2 Bas.5v
7702018517886Skustuvas VENUS Rosegold, 1up
7702018400997Skustuvas VENUS SWIRL, 2up
7702018491209Vienk.sk.Venus Ex.Sm.Sens,3vnt
7702018491360Sk.galv.VENUS Smooth Sens,4v
7702018491148Skustuvas VENUS Sensitive 1up
7702018503179Skustuvas VENUS Platinum, 1up
7702018069316Vien.skust.VENUS Simply2 4+2 vnt.


Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus, kurie užregistravo šiuos pirkimo čekius!

Drogas dovanų kortelės laimėjo: 

1. 11/4184

2. 90/4197

3. 17/4190

4. 96/8

5. 36/4139

6. 93/2287

7. 2/4233

8. NR.3/4233

9. NMR. LS  000000109DDC

10. 62/4198

Produktų rinkinius laimėjo: 

1. NR.3/4233#00594170

2. 50/308

3. 5/4199

4. 24/11

5. 13/4214

6. 3/4195

7. 35/4194

8. 10/4186

9. 4/4196

10. 3/4196